PENGUMUMAN:

INGIN MENYERTAI IPS?
Sila hubungi Ketua Dua (0168351013), Puan Jaliha Jaman (0198116672) atau Setiausaha Satu (Mohd Nurazwan 0198695012)

***
24 Mac 2015
- ulangtahun IPS ke-25. Apakah sumbangan anda kepadanya sehingga ke usinya kini? Mari fikirkan untuk 25 tahun akan datang?


***
Ikatan Penulis Sabah telah diperakukan sebagai penerbit buku daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Para penulis di Sabah khasnya ahli-ahli IPS yang berhasrat menerbitkan buku boleh mengemukakan nombor ISBN buku berkaitan kepada urus setia IPS. Bagi ahli tiada sebarang bayaran dikenakan. Maklumat lanjut berhubung dengan perkara ini boleh menghubung kami (016 8120664) - Ketua Satu

***
SALAM WASATIYYAH!

SALAM ULANGTAHUN KE-25 IPS

SALAM JUBLI PERAK!10 Oktober 2008

Sambungan Perlembagaan IPS

Sambungan Perlembagaan IPS
8. KEWAJIPAN-KEWAJIPAN PEGAWAI
8.1 Ketua Satu dalam masa jawatannya hendaklah menjadi pengerusi semua mesyuarat agung dan semua mesyuarat Jawatankuasa dan bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan semua mesyuarat. Beliau mempunyai undi pemutus dan hendaklah menandatangani peringatan-peringatan mesyuarat bila telah diluluskan. Beliau hendaklah menandatangani semua cek Persatuan bersama-sama dengan Setiausaha Satu dan Bendahari.
8.2 Ketua Dua hendaklah memangku jawatan Ketua Satu semasa ketiadaannya.
Setiausaha Satu hendaklah menjalankan kerja-kerja pentadbiran Persatuan mengikut undang-undang dan hendaklah beliau menjalankan perintah-perintah mesyuarat agung dan mesyuarat jawatankuasa. Beliau bertanggungjawsab mengurus hal-hal surat-menyurat dan menyimpan semua buku-buku kewangan. Setiausaha Satu hendaklah menyimpan buku daftar ahli yang mengandungi butir-butir seperti nama, umur, nombor kad pengenalan, pekerjaan dan alamat tiap-tiap ahli. Beliau hendaklah hadir dalam semua mesyuarat dan membuat catatan mesyuarat. Beliau hendaklah menandatangani semua cek Persatuan bersama-sama Ketua Satu dan Bendahari. Setiausaha Satu hendaklah di dalam masa 60 hari dari tarikh mesyuarat agung tahunan diadakan mengirim penyata tahuan Persatuan kepada Pendaftar Pertubuhan sebagaimana yang di- kehendaki di bawah Seksyen 4 (1) Akta Pertubuhan, 1966.
9. KEWANGAN
9.1 Disyaratkan kepada peruntukan-peruntukan yang berikut bagi undang-undang ini, wang Persatuan ini boleh digunakan untuk perkara yang berfaedah bagi menjalankan tujuan-tujuan Persatuan, termasuk belanja pentadbiran, bayaran gaji, biayaan dan perbelanjaan pegawai-pegawai dan kakitangan yang bergaji dan upah memeriksa kira-kira, tetapi walau bagaimanapun tidak boleh digunakan untuk membayar denda ahli yang dijatuhkan hukuman di mahkamah.
9.2 Bendahari dibolehkan menyimpan wang runcit tidak lebih daripada RM 100.00 pada suatu masa. Wang yang lebih daripada jumlah itu mestilah dimasukkan ke dalam bank yang dipersetujui oleh Jawatankuasa. Kira-kira bank hendaklah di atas nama Persatuan.
9.3 Segala cek-cek atau kenyataan wang daripada kira-kira Persatuan hendaklah ditandatangani bersama oleh Ketua Satu, Setiausaha Satu dan Bendahari. Kerana ketiadaan Ketua Satu, Setiausaha Satu atau Bendahari maka berkuatkuasalah Jawatankuasa melantik sesiapa di antara mereka sebagai pengganti untuk menandatangani cek-cek atau kenyataan pengeluaran wang Persatuan.
9.4 Perbelanjaan yang lebih daripada RM1,000.00 bagi suatu masa tidak boleh dibayar dengan tidak diluluskan terlebih dahulu oleh Jawatankuasa dan perbelanjaan yang lebih dari RM 20,000.000 bagi sebulan tidak boleh dilakukan tanpa mendapat kebenaran mesyuarat agung terlebih dahulu. Perbelanjaan yang kurang daripada RM 1,000.00 bagi sesuatu masa boleh diluluskan oleh Ketua Satu bersama dengan Setiausaha dan Bendahari.
9.5 Penyata daripada hal wang yang diterima dan dibelanjakan berserta timbangan kira-kira bagi setahun hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperikasa oleh Pemeriksa Kira-Kira mengikut Fasal 10 dengan seberapa segeranya setelah tamat tahun kewangan. Penyata kira-kira yang telah diaudit itu hendaklah dibekalkan untuk kelulusan mesyuarat agung tahunan untuk makluman ahli di alamat berdaftar atau di mesyuarat bagi Persatuan.
9.6 Tahun Kewangan Persatuan ini bermula dari 1hb Januari dan berakhir pada 31hb Disember tiap-tiap tahun.
10. PEMERIKSA KIRA-KIRA
10.1 Seorang yang bukan ahli persatuan boleh dilantik di dalam mesyuarat agung sebagai Pemeriksa Kira-Kira. Beliau akan memegang jawatan selama 2 tahun dan boleh dilantik semula.
10.2 Pemeriksa Kira-Kira adalah dikehendaki memeriksa kira-kira Persatuan bagi setahun dan membuat laporan atau pengesahan untuk mesyuarat agung. Beliau juga dikehendaki bila-bila masa oleh Ketua Satu memeriksa kira-kira Persatuan bagi mana-mana di dalam tempoh jawatannya dan membuat laporan kepada Jawatankuasa.
11. TAFSIRAN UNDANG-UNDANG
11.1 Di antara mesyuarat-mesyuarat agung, Jawatan-kuasa boleh memberikan tafsirannya kepada undang-undang ini bila mustahak memutuskan perkara-perkara yang tidak terkandung di dalam undang-udnang ini.
12. LARANGAN
12.1 Permainan yang disebutkan di bawah ini tidak boleh dimainkan di dalam rumah Persatuan: Roulette, Loto, Fan Tan, Poh Peh Bin, Belangkai, Pai Kau, Tan Ngau, Tien Kow, Chap Ji Kee, Sam Cheong, Dua Puluh, Sepuluh dan Setengah, semua permainan dadu, banker's game dan semua permainan yang bergantung semata-mata kepada nasib.
12.2 Persatuan ini tidak boleh menjalankan loteri sama ada dikhaskan kepada ahli-ahli atau tidak, atas nama Persatuan atau pegawai-pegawainya atau jawatankuasanya atau ahli tanpa kelulusan daripada pihak berkuasa berkenaan.
12.3 Faedah-faedah seperti yang diterangkan di bawah Seksyen 2 Akta Pertubuhan, 1966 tidak boleh diberi oleh Persatuan kepada mana-mana ahli Persatuan.
12.4 Seorang pelajar Universiti atau Kolej Universiti tidak boleh menjadi ahli Persatuan ini kecuali ia telah dibenarkan terlebih dahulu secara bertulis oleh Naib Cancelor Unviersiti yang berkenaan.
12.5 Persatuan atau ahlinya tidak boleh mencuba menghalang atau dengan cara apa juga mengganggu perniagaan atau harga barang-barang atau mengambil peranan di dalam gerakan Kesatuan Sekerja seperti yang diterangkan di dalam Ordinan Kesatuan Sekerja, 1959.
13. PINDAAN UNDANG-UNDANG
13.1 Undang-undang ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan mesyuarat agung. Permohonan untuk perubahan-perubahan atas pindaan-pindaan kepada undang-undang hendaklah dibuat kepada Pendaftar Pertubuhan dalam masa 28 hari daripada keputusan hendak membuat perubahan atau pindaan itu dan hanya boleh dijalankan kuatkuasanya mulai daripada tarikh perubahan-perubahan dan pindaan-pindaan itu diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan.
14. PEMBUBARAN
14.1 Persatuan ini boleh dibubarkan secara sukarela dengan persetujuan tidak kurang daripada tiga per lima jumlah ahli-ahli yang berhak mengundi di dalam mesyuarat agung yang diadakan khas untuk tujuan tersebut.
14.2 Sekiranya Persatuan hendak dibubarkan secara disebutkan di atas maka segala hutang dan tanggungan Persatuan yang sah mengikut undang-undang hendaklah dijelaskan dan baki wang yang tinggal hendaklah diselesaikan mengikut cara yang dipersetujui di dalam mesyuarat agung.
14.3 Kenyataan bersabit dengan pembubaran itu hendaklah disampaikan kepada Pendaftar Pertubuhan di dalam masa empat belas hari daripada tarikh pembubaran itu.(SUKOR BIN USIN @ HUSSIN)
Ketua Satu 

     Bertarikh pada: 1 Januari 2004

Tiada ulasan: