PENGUMUMAN:

INGIN MENYERTAI IPS?
Sila hubungi Ketua Dua (0168351013), Puan Jaliha Jaman (0198116672) atau Setiausaha Satu (Mohd Nurazwan 0198695012)

***
24 Mac 2015
- ulangtahun IPS ke-25. Apakah sumbangan anda kepadanya sehingga ke usinya kini? Mari fikirkan untuk 25 tahun akan datang?


***
Ikatan Penulis Sabah telah diperakukan sebagai penerbit buku daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Para penulis di Sabah khasnya ahli-ahli IPS yang berhasrat menerbitkan buku boleh mengemukakan nombor ISBN buku berkaitan kepada urus setia IPS. Bagi ahli tiada sebarang bayaran dikenakan. Maklumat lanjut berhubung dengan perkara ini boleh menghubung kami (016 8120664) - Ketua Satu

***
SALAM WASATIYYAH!

SALAM ULANGTAHUN KE-25 IPS

SALAM JUBLI PERAK!11 Oktober 2008

PERLEMBAGAAN IPS

PERLEMBAGAAN IPS


1. NAMA, ALAMAT BERDAFTAR DAN ALAMAT SURAT MENYURAT
1.1 Persatuan ini dikenali dengan nama IKATAN PENULIS SABAH atau ringkasnya IPS selepas ini disebut Persatuan.
1.2 Alamat berdaftar ialah Blok LM5-A5, Lorong Putera Jaya 16, Taman Putera Jaya, 88450 Telipok, Sabah atau alamat-alamat yang akan ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Jawatankuasa.
1.3 Alamat surat menyurat ialah Peti Surat 10931, 88400 Kota Kinabalu, Sabah.
1.4 Alamat berdaftar dan alamat surat menyurat persatuan tidak boleh diubah dengan tidak dibenarkan oleh Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu.
2. TUJUAN-TUJUAN DAN MAKSUD
2.1 Mendaulatkan penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.
2.2 Meningkatkan mutu dan memantapkan sastera berbahasa Melayu di Sabah sebagai teras Bahasa Kebangsaan.
3. KEAHLIAN
3.1 Keahlian adalah terbuka kepada Warganegara Malaysia yang tinggal di Sabah berumur 18 ke atas dan bilangan ahli tidak dihadkan.
3.2 Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dicadangkan dan disokong oleh dua orang ahli dan dihantar kepada Setiausaha Satu yang mana akan mengemukakan permohonan itu dengan secepat mungkin kepada Jawatankuasa untuk diluluskan. Jawatankuasa boleh mengikut budi bicaranya menolak sebarang permohonan yang tidak memenuhi syarat-syarat tanpa memberikan sebab-sebabnya.
3.3 Tiap-tiap pemohon yang permohonannya telah diluluskan seperti yang tersebut di atas hendaklah, setelah membayar bayaran masuk dan yuran bagi tiga bulan pertama boleh menjadi ahli. Sijil dan kad keahlian akan dikeluarkan oleh Persatuan.
4. BAYARAN MASUK, YURAN DAN BAYARAN LAIN
4.1 Bayaran kemasukan keahlian yang perlu dibayar adalah seperti berikut:
Yuran keahlian - RM 2.00
Yuran tiga bulan pertama - RM 3.00
Bayaran sijil - RM 2.00
Bayaran kad keahlian - RM 3.00
5. PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN
5.1 Ahli yang hendak berhenti daripada menjadi ahli persatuan hendaklah memberi kenyataan bertulis dua minggu terlebih dahulu kepada Setiausaha Satu dan membayar segala hutangnya.
5.2 Mana-mana ahli yang gagal mematuhi undang-undang Persatuan atau bertindak dengan cara yang mencemarkan nama baik Persatuan, boleh dipecat atau digantung keahliannya dalam sesuatu tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Jawatankuasa. Sebelum Jawatankuasa memecat atau menggantungkan ahli tersebut, ahli hendaklah diberitahu akan sebab-sebab bagi pemecatan atau penggantungan secara bertulis. Ahli tersebut juga hendaklah diberi peluang menerangkan dan membela dirinya. Pemecatan atau penggantungan itu hendaklah dilaksanakan melainkan mesyuarat agung menunda atau membatalkan keputusan itu atas rayuan oleh ahli tersebut.
6. MESYUARAT AGUNG
6.1 Pengelolaan Persatuan ini terserahlah kepada mesyuarat agung ahli-ahli. Sekurang-kurangnya satu perdua daripada jumlah ahli yang berhak mengundi atau dua kali jumlah ahli Jawatankuasa, ikut mana yang kurang hendaklah hadir di dalam mesyuarat agung bagi mengesahkan perjalanan mesyuarat dan mencukupi bilangan kuorum untuk mesyuarat.
7. JAWATANKUASA
7.1 Satu Jawatankuasa seperti berikut yang dinamakan pegawai-pegawai Persatuan hendaklah dipilih dalam mesyuarat agung tahunan (tahun pemilihan):-
Seorang Ketua Satu
Seorang Ketua Dua
Seorang Setiausaha Dua
Seorang Penolong Bendahari
Enam orang ahli Jawatankuasa biasa
7.2 Perlantikan Jawatankuasa berikut yang juga dinamakan Pegawai-pegawai Persatuan ini hendaklah dilakukan oleh Ketua Satu dengan persetujuan ahli Jawatankuasa yang lain, dan kuasa melantik ini tidak boleh digunakan kepada sesiapa pun:-
Seorang Setiausaha Satu
Seorang Bendahari
Seorang Ketua Penerangan
Empat orang ahli Jawatankuasa biasa
7.3 Pemegang-pemegang jawatan Persatuan ini dan tiap-tiap Pegawai yang menjalankan tugas-tugas dalam Persatuan ini hendaklah warganegara Malaysia.
7.4 Nama-nama untuk jawatan-jawatan seperti yang dinyatakan dalam Fasal 7.1 di atas hendaklah dicadangkan dan disokong dan pemilihan dijalankan dengan cara mengundi oleh ahli-ahli di dalam mesyuarat agung tahunan (tahunan pemilihan). Semua pegawai boleh dipilih semula setiap dua tahun sekali.
7.5 Pekerjaan Jawatankuasa ialah mengelola dan mengatur kerja-kerja harian Persatuan dan membuat keputusan atas perkara-perkara mengenai perjalanan Persatuan dengan tidak terkeluar daripada dasar umum yang ditetapkan oleh mesyuarat agung. Jawatankuasa seharusnya tidak boleh membuat tindakan bertentangan dengan keputusan mesyurat agung dengan tidak terlebih dahulu berhubung dengannya dan Jawatankuasa mestilah sentiasa taat kepada keputusan mesyuarat agung. Jawatankuasa hendaklah memberi laporannya berkenaan kegiatan-kegiatannya di dalam tahun lalu kepada tiap-tiap mesyuarat agung tahunan.
7.6 Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali di dalam tiga bulan. Pengumuman bagi tiap-tiap mesyuarat hendaklah diberikan kepada ahli-ahli tujuh hari terlebih dahulu. Ketua Satu dengan bersendirian atau tidak kurang empat kali Jawatankuasa bersama-sama boleh memanggil supaya diadakan mesyuarat Jawatankuasa pada bila-bila masa. Sekurang-kurangnya setengah daripada bilangan ahli-ahli Jawatankuasa hendaklah hadir bagi mengesahkan perjalanan dan mencukupi korum mesyuarat.

7.7 Ahli Jawatankuasa yang mungkir menghadiri mesyuarat Jawatankuasa tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang memuaskan akan disifatkan sebagai telah meletakkan jawatan di dalam Jawatankausa.
7.8 Jika seseorang ahli Jawatankuasa meninggal dunia atau meletakkan jawatan, calon yang kedua mendapat undi terbanyak di dalam pemilihan yang lalu hendaklah dipanggil untuk memenuhi kekosongan itu. Jika calon yang sedemikian tidak ada atau menolak jawatan itu maka berkuasalah Jawatankuasa melantik ahli Persatuan yang lain memenuhi kekosongan itu sehingga mesyuarat agung tahunan diadakan.
7.9 Jawatankuasa boleh memberi arahan kepada Setiausaha Satu dan pegawai-pegawai lain untuk menjalankan urusan-urusan Persatuan dan melantik pengurus-pengurus dan kakitangan-kaktiangan yang difikirkan mustahak. Jawatankuasa boleh menggantungkan atau melucutkan jawatan sebarang pengurus-pengurus atau kakitangan-kakitangan kerana cuai di dalam pekerjaan, curang, tidak cekap, engkar menjalankan keputusan Jawatankuasa, atau sebab-sebab yang difikirkan merosakkan Persatuan.
7.10 Jawatankuasa ini boleh menubuhkan jawatankuasa kecil jika mustahak dan memberikan kewajipan-kewajipan khas kepada sebarang ahli Jawatan-kuasa.

Tiada ulasan: